فروشگاه تربیت پایدار

فروشگاه دوره های تربیت پایدار

کارگاه اضطراب و پرخاشگری کودکان

ممکن است اضطراب و پرخاشگــری در کودکان برای والدین ناخوشایند و نگران کننده باشد. 

اما این را فراموش نکنیم که این یک پدیده طبیعی در کودکان و نوجوانان می باشد و با پیاده سازی اصول و راهکارهای کاربردی، می توان این معضل را به راحتی برطرف کرد.

مدرس: دکتــر امیــر زنــدی، مبتکر طرح مهارتهای هفتگانه کاما