فروشگاه لذت پایدار

فروشگاه دوره های  لذت پایـدار

۱۳ کاری که انسانهای موفق انجام نمیدهند!

همه انسانها در طول روز ۲۴ ساعت فرصت دارند. انسانهای موفق از این فرصت به بهترین و بهینه ترین شکل ممکن استفاده می کنند.

اما برخی دیگر این فرصت را هدر می دهند. در این دوره نکاتی کاربردی جهت افزایش بهره وری از زمان ارائه می شود تا بالاترین بازدهی از زندگی حاصل گردد.

مدرس: دکتــر امیــر زنــدی، مبتکر طرح مهارتهای هفتگانه کاما