منوهای نصب در پنل مدیریت

فروشگاه دوره های عشـق پایـدار

کارگاه آنلاین توهم یا عشــق؟!

احساساتی نظیر عشق، هوس، شیفتگی و هیجان به ظاهر بسیار شبیه یکدیگر هستند اما تشخیص آنها بسیار مشکل است.

دانستن راهکارهای اصولی و کاربردی و تشخیص این احساسات از یکدیگر به شما کمک می کند تا بدانید طرف مقابل واقعا چه نیت و هدفی دارد تا بهترین تصمیم را برای زندگی خود بگیرید.

مدرس: دکتــر امیــر زنــدی، مبتکر طرح مهارتهای هفتگانه کاما
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"4554","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"4643","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"5375","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"5982","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"6400","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"6653","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"6830","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"6617","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"8225","course_style":"rated","featured_style":"course4","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}