به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه نظم در خانواده

290,000 تومان

پیروی از هنجارهای بیرونی و درونی نظم و انضباطی را تعریف و ایجاد می‌کند که به افکار، احساسات و عملکرد ما جهت می دهد ولی به جهت مدیریت نظم در خانواده، بایستی شناخت هنجارهای صحیح و موانع نظم را داشته باشیم تا با برنامه‌ریزی صحیح این مدیریت انجام شود.

توضیحات

نظم رابطه مستقیمی با هنجارهایی دارد که در درون و بیرون ما خودنمایی می کنند.
شناختی که از حقيقت هنجارها برای ما شکل گرفته است،
در شکل گیری این نظم در درون و بیرون ما نقش به سزایی دارد.
این حقیقتی که از هنجارها در ذهن و باور ما ایجاد شده و ما را مصمم به انجام آنها می کند، گاهی واقعی نیست.
و تنها باوری است که در ما به عنوان یک چهارچوب ایجاد شده است و اگر بدانیم در بسیاری موارد همین تعاریفی که برای خود داریم،
عامل اصلی عدم نظم های ما است،
آیا تغییر جدی در نظام فکری خود نمی دهیم؟!
حال
چه هنجاری به تمام معنا حقیقی است و می تواند ناظم ما و محیط پیرامونی ما شود؟
راه رسیدن به آن حقیقت
چیزی است که قاتل های نظم در خانواده و سایر محیط ها را سر می برد.