منوهای نصب در پنل مدیریت

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

کارگاه نظم در خانواده

300,000 تومان

نکته جالبی است..
ما روزانه و به کرات شاهد افرادی هستیم که خود نظم ندارند ولی از بی نظمی دیگران عصبانی می شوند…!
پس اگر درظاهر،
برخی افراد
اعتقادی به این موضوع و چهارچوب گذاری ها ندارند اما اکنون ثابت شد در درونِ تمام افراد
این اشتراک وجود دارد که آن را لازمه حیات می دانند…
همانطور که می دانیم بی نظمی تنها در عملکرد نیست…
کیست که آشفتگی ذهنی و عواطف پریشان را که براثر تفکر و احساسات نظم ناپذیر او شکل گرفته است دوست داشته باشد؟!
اما چرا افرادی هم که درظاهر معتقد این مساله هستند، با بی نظمی مواجه می شوند؟!
چه عواملی باعث می‌شوند نظم در درون و بیرون ما صورت نگیرد؟!

دموی صوتی 

توضیحات

نظم رابطه مستقیمی با هنجارهایی دارد که در درون و بیرون ما خودنمایی می کنند..
شناختی که از حقيقت هنجارها برای ما شکل گرفته است،
در شکل گیری این نظم در درون و بیرون ما نقش به سزایی دارد..
این حقیقتی که از هنجارها در ذهن و باور ما ایجاد شده و ما را مصمم به انجام آنها می کند، گاهی حقیقت واقعی نیست…!
و تنها باوری است که در ما به عنوان یک چهارچوب و هنجار ایجاد شده است و اگر بدانیم در بسیاری موارد همین تعاریفی که از هنجارها برای خود داریم،
عامل اصلی عدم نظم های ماست،
آیا تغییر جدی در نظام فکری خود نمی دهیم؟!
حال
چه هنجاری به تمام معنا حقیقی است و می تواند ناظم ما و محیط پیرامونی ما شود؟
راه رسیدن به آن حقیقت
چیزی است که قاتل های نظم در خانواده و سایر محیط ها را سر می برد…