به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه سیاست در خانواده

150,000 تومان

بسیاری از نارضایتی هایی که در جامعه مشاهده می کنیم مربوط به ضعف سواد اجتماعی افراد است..
این اعتراضات را می توان مطرح کرد؟ اگر بلی، چگونه؟! چه کسی حقیقتا می داند حقوق افراد چیست؟! اگر سواد سیاسی که زیرمجموعه سواد اجتماعی است در هرخانواده در وضعیت مطلوبی باشد، به این سوالات و بسیاری دیگر پاسخ مناسبی خواهد داد..

توضیحات

چرا باید سواد سیاسی بیاموزیم؟!
ما در جامعه زندگی می کنیم و زندگی در جامعه یعنی سیاسی بودن..
پرداخت مستقیم قیمت نان مربوط به سیاست است..
هرزمان احساس نیاز به افزایش مهارت های مربوط به سواد اجتماعی پیدا کردیم، آن زمان تشنه یادگیری سواد سیاسی نیز خواهیم شد.
سواد سیاسی زیرمجموعه سواد اجتماعی است و مثال های زیر، بخشی از ابعاد سواد اجتماعی است که متاسفانه در جامعه کمرنگی آن به شدت احساس می شود.
بررسی و تحلیل این موضوع که حقوق ما در جامعه رعایت می شود یا خیر،
و احساس نیاز به تغییر شرایط، به سوی حقوقی که بایستی به نفع ما اجرایی شود، نیاز به سواد اجتماعی ندارد؟
ما تا حقوق خود را ندانیم چطور می توانیم انتظار برآورده کردن آن را از جامعه(خانواده، مدرسه، محیط کار، شهر و.. ) داشته باشیم؟!
کسی که توانایی مشارکت با دیگران فارغ از اینکه چه اندیشه ای دارند را نداشته نیز، از بی سوادی اجتماعی رنج می برد.
شخصی که دچار اثر پذیری محض از جمع است به شدت نیاز به این آگاهی دارد.
کسی که معتقد به تنوع و تکثر در جامعه نیست و روحیه مسئولیت پذیری ندارد نیز، فاقد این مهارت است.
و بسیاری موارد دیگر…!
با خود بیاندیشیم
تنها از یک بی مسئولیتی چقدر آسیب دیده ایم؟!
آیا می خواهیم همانند تکه چوبی باشیم که رودخانه آن را به هر سمتی می برد؟ یا همانند آن رودخانه‌ ای باشیم که جریان آب را به نفع خود در دستان می گیرد؟!