معرفی کتاب

خانواده و رســانه

شناخت وسائل ارتباط جمعی و راهکارهای مدیریت آن در خانواده

نویسنده: دکتر امیر زندی ، طراح و مبتکر طرح مهارتهای هفتگانه “کاما”

  1. – چگونگی مدیریت موبایل فرزندان
  2. – شیوه صحیح مدیریت رسانه های پرکاربرد
  3. – رسانه ها و هویت
  4. – اینترنت و فضای مجازی
  5. – اعتیاد رسانه ای و راهکارهای مبارزه با آن

دانلود کتاب PDF

دانلود کتاب صوتی

سفارش کتاب اصلی