دوره تربیت پایدار

جلسه اول

شناخت انواع ستونهای تربیت

جلسه دوم

شناخت انواع زبانهای عشقی

جلسه سوم

مهمترین ابزار پر کردن مخازن احساسی

جلسه چهارم

شیوه صحیح ارتباط کلامی با فرزندان