جلسه اول

شناخت انواع ستونهای تربیت

جلسه دوم

شناخت انواع زبانهای عشقی

جلسه سوم

مهمترین ابزار پر کردن مخازن احساسی

جلسه چهارم

شیوه صحیح ارتباط کلامی با فرزندان